Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Cao Su Nam Giang - Quảng Nam
Địa chỉ: Thị Trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam
Điện thoại: 05103 840 254 - Fax: 05103 840 822
Website : www.caosunamgiang.com.vn